جلسه هفدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • مثال متنوعی روی مدل فروشگاهی
  • معرفی و کاربرد View Model
  • معرفی و کاربرد Anonymous Type
  • نحوه عملکرد Generic Method با Anonymous Type
  • معرفی دستور Group by در Linq
  • مثال Group by بر روی آرایه های کلاسیک

لینک دانلود