جلسه هجدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • معرفی ارث بری
  • کاربرد ارث بری
  • نحوه استفاده از آن
  • فراخوانی Parent Ctor
  • کاربرد sealed
  • کاربرد protected
  • نکات پیشرفته تر ارث بری

لینک دانلود