جلسه ششم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • آرایه های کلاسیک
  • کلاس Array
  • کلاس ArrayList
  • متد GetType
  • لیست های Generic
  • کلاس Random

تمرین 1 : از یک لیست ابتدا اعداد زوج و سپس اعداد فرد را نمایش دهید

تمرین 2 : اعداد تکراری در یک لیست را نمایش دهید

تمرین 3 : اعداد غیر تکراری در یک لیست را نمایش دهید

تمرین 4 : دو تا لیست تعریف کنید و اشتراک آنها را نمایش دهید

لینک دانلود