جلسه شانزدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • ایجاد مدل فروشگاهی
  • افزودن کلاس های مرتبط
  • Customer
  • Product
  • Order
  • OrderDetail
  • ایجاد یک In-Memory Repository
  • استفاده از Generic Extension Method

لینک دانلود