جلسه دوم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • Region
  • Enum
  • XML Comment
  • DateTime
  • PersianCalendar

تمرین 1 : دیتا تایپ Decimal برای چه زمانی مناسب است ؟

تمرین 2 : اختلاف دو متغیر از نوع DateTime از چه نوعی خواهد بود ؟

لینک دانلود