جلسه دوازدهم و سیزدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در این دو جلسه مباحث مرتبط با شی گرایی را استارت زدیم

 • داستان شی گرایی
 • موجودیت Entity
 • خصوصیت Property
 • رفتار Method
 • تعریف کلاس
 • تعریف Field
 • تعریف Property
 • تعریف Method
 • تعریف Read only Property
 • استفاده بهینه از ToString
 • معرفی متد های virtual
 • معرفی سازنده کلاس
 • Overload کردن Constructor های کلاس

لینک دانلود