جلسه پانزدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

شی گرایی روشی برای مدل کردن دنیای واقعی

  • موجودیت
  • ٍEntity
  • Class
  • Field
  • Property
  • Method
  • Virtual
  • Override Method

تمرین 1 : یک موجودیت را در نظر بگیرید و کلاس آن را ایجاد و از آن چند object بسازید

لینک دانلود