جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد

  • سازنده کلاس
  • Constructor
  • فراخوانی سازنده های یک کلاس
  • افزودن پروژه Model
  • افزودن پروژه Tools
  • افزودن پروژه SampleData
  • اضافه کردن کلاس های جدید به پروژه مدل
  • داستان Circular Dependency
  • نوشتن Generic Extension Method

تمرین 1 : سعی کنید اطلاعات تلفن ها و ایمیل های شخص را نشان دهید

لینک دانلود