جلسه هجدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • افزودن موجودیت های یک فروشگاه
  • مشتری
  • محصول
  • سفارش
  • اقلام سفارش
  • نوشتن پراپرتی های محاسباتی

لینک دانلود