جلسه نوزدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در ادامه جلسات شی گرایی

  • معرفی ارث بری
  • inheritance
  • افزودن کلاس VIP Customer
  • افزودن کلاس Foreign Customer
  • sealed
  • protected
  • نکات مهم در ارث بری

تمرین 1 : از کلاسی که سازنده private دارد سعی کنید ارث بری انجام دهید

تمرین 2 : کلاس را طوری طراحی کنید که فقط بتوان از آن یک نمونه ایجاد کرد

لینک دانلود