جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در ادامه وارد مبحث هندل کردن خطا ها شدیم و با انواع مختلف آن آشنا شدیم

  • Throw
  • Exception
  • Try
  • Catch
  • Finally
  • ترتیب قرارگیری Exception ها
  • مثال های متنوع در کنسول و ویندوز
  • استفاده از فیلد های Readonly

لینک دانلود