آموزش سی شارپ

جلسه اول سی شارپ

آشنایی با انواع داده ای

تعریف متغیر

قرارداد های نام گذاری


آموزش سی شارپ

جلسه دوم سی شارپ

آشنایی با Enum ها

تعریف آبجکت از کلاس

کلاس PersianCalendar


آموزش سی شارپ

جلسه سوم سی شارپ

خواندن اطلاعات از ورودی

متد Parse

کلاس Convert


آموزش سی شارپ

جلسه چهارم سی شارپ

متد TryParse

دستورات تصمیم گیری

نال پذیر کردن انواع داده ای


آموزش سی شارپ

جلسه پنجم سی شارپ

دستور for

متغیر محلی

ایجاد حلقه بی نهایت


آموزش سی شارپ

جلسه ششم سی شارپ

کد های ASCII

آرایه ها

while | do while | foreach


آموزش سی شارپ

جلسه هفتم سی شارپ

تولید اعداد تصادفی

کلاس Random

معرفی Guid


آموزش سی شارپ

جلسه هشتم سی شارپ

یک بازی کوچک

دستور break

دستور continue


آموزش سی شارپ

جلسه نهم سی شارپ

مروری بر آرایه ها و حلقه ها

پر کردن آرایه از ورودی

استفاده از const در پروژه


آموزش سی شارپ

جلسه دهم سی شارپ

معرفی کلاس و متد

معرفی overloading

تعریف و استفاده از متد


آموزش سی شارپ

جلسه یازدهم سی شارپ

معرفی ValueType ها

معرفی Reference Type ها

آرایه ها ذاتا رفرنس تایپ هستند


آموزش سی شارپ

جلسه دوازدهم سی شارپ

معرفی ref

معرفی out

معرفی params


آموزش سی شارپ

جلسه سیزدهم سی شارپ

آرایه های دوبعدی

آرایه های چند بعدی

آرایه ای از آرایه ها


آموزش سی شارپ

جلسه چهاردهم سی شارپ

کلاس Array

کلاس ArrayList

Generic List


آموزش سی شارپ

جلسه پانزدهم سی شارپ

مثال های بیشتر از لیست های جنریک

متد FindAll

فرمت های نمایش تاریخ


آموزش شی گرایی

جلسه شانزدهم سی شارپ

تعریف برنامه نویسی شی گرا – OOP

تعریف موجودیت – Entity

تعریف کلاس – Class


آموزش شی گرایی

جلسه هفدهم سی شارپ

استفاده از کلاس موجود

تمکیل کردن کلاس جلسه قبل

قراردادن شرط در set


آموزش شی گرایی

جلسه هجدهم سی شارپ

Property with Backing Field

Automatically Implemented Property

Read-only Property


آموزش شی گرایی

جلسه نوزدهم سی شارپ

تکمیل کردن کلاس Person

تعریف خصوصیت جنسیت

معرفی Object Initializer


آموزش شی گرایی

جلسه بیستم سی شارپ

تغییر namespace

تعریف Constructor

override کردن متد ها


آموزش شی گرایی

جلسه بیست و یکم سی شارپ

Overload کردن سازنده کلاس

فراخوانی سازنده ها در کلاس

کاربرد کلمه کلیدی this


جلسه بیست و دوم سی شارپ

آشنایی با Linq

دستورات اولیه در Linq

تعریف Extension Method


جلسه بیست و سوم سی شارپ

تعریف پروژه Class Library

Add Reference کردن

مثال های بیشتری از Linq


جلسه بیست و چهارم سی شارپ

معرفی دستور Groupby

معرفی Anonymous Type


جلسه بیست و پنجم سی شارپ

فضای نام System.IO

نوشتن دستورات Linq بر روی فایل ها

نکات مرتبط با فایل ها


جلسه بیست و ششم سی شارپ

افزودن پروژه Models

تعریف کلاس Person

Override کردن متد ToString


جلسه بیست و هفتم سی شارپ

Generic Extension Method

معرفی متد های First و FirstOrDefault

کاربرد متد های Single و SingleOrDefault


جلسه بیست و هشتم سی شارپ

افزودن موجودیت های وابسته

افزودن ویژگی هایی از جنس لیست

نمایش اطلاعات تکمیل شده


جلسه بیست و نهم سی شارپ

کاربرد ViewModel

کاربرد Anonymous Type

فلسفه متد Any