Soroush Sadr

جلسه دوم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه یک پروژه با لایه های مختلف ایجاد کردیم و با استفاده از دانشی که از ترم قبل کسب شده بود مخصوصا شی گرایی قسمت های مختلف آن …