Soroush Sadr

جلسه ششم (C# Windows سیدخندان)

درآخرین جلسه سال 99 با مفاهیم و دستورات ADO.NET آشنا شدیم و از SP هایی که در SQL Server نوشتیم توانستیم در پروژه #C خودمون استفاده کنیم و اطلاعات اشخاص …

Soroush Sadr

جلسه پنجم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه نیز در کنار تکمیل کردن پروژه کلاس و دیدن امکانت جدید تر ، به نوشتن چندین کنترل شخصی سازی شده دیگر پرداختیم . تمرین اول با توجه …

Soroush Sadr

جلسه چهارم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه تعدادی کنترل شخصی سازی شده نوشتیم و مشخصات و رفتارهای آن ها را تغییر دادیم . همچنین با ComboBox و ListBox آشنا شدیم و مثالی از آنها …

Soroush Sadr

جلسه دوم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه یک پروژه با لایه های مختلف ایجاد کردیم و با استفاده از دانشی که از ترم قبل کسب شده بود مخصوصا شی گرایی قسمت های مختلف آن …