Soroush Sadr

جلسه پنجم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

در آخرین جلسه سال 99 موارد زیر مطرح شدند SCHEMA آشنایی با دیتابیس فروشگاهی ساده آشنایی با دیتابیس ADVENTURE WORKS معرفی ابتدایی FUNCTION ها UNION ها لینک دانلود