سروش صدر

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

در ادامه وارد مبحث هندل کردن خطا ها شدیم و با انواع مختلف آن آشنا شدیم Throw Exception Try Catch Finally ترتیب قرارگیری Exception ها مثال های متنوع در کنسول …